Fotografija dela mesta z avtomobili v ospredju in stavbami v ozadju. Foto: E-fronta
Foto: E-fronta

O projektu
Občinski prostorski načrt (OPN) in Celostna prometna strategija (CPS) sta dva ključna strateška dokumenta za načrtovanje prostora in prometa na lokalni ravni, katerih vsebine in postopki se v številnih elementih prekrivajo ali dopolnjujejo. Skozi uveljavljanje CPS v slovenski načrtovalski praksi je dozorelo spoznanje, da je za učinkovito načrtovanje potrebno zagotoviti  postopkovno in vsebinsko integracijo obeh dokumentov. Ta vključuje medsebojno prilagajanje procesov, ciljev, ukrepov, kazalnikov, izvedbe in rezultatov.
 
Projekt se postopka integracije loteva z naslednjimi aktivnostmi, ki bodo omogočile opredelitev integriranih postopkov priprave in razmejitve pristojnosti posameznega dokumenta ter določitev sinergijske vsebine obeh dokumentov:
-   s pregledom izkušenj in dobrih praks v drugih državah, kjer so CPS že dlje časa uveljavljene,
-   z analizo in vrednotenjem obstoječih praks in izkušenj v Sloveniji,
-   s tesnim sodelovanjem s predstavniki pristojnih ministrstev, strokovnjaki na občinah in v planerskih podjetjih ter institucijah, ki se z obema strateškima pristopoma srečujejo v praksi,
-   s preveritvijo predlogov integracije na pilotnih primerih,
-   s šolanjem deležnikov, ki bodo integracijo izvajali v praksi.
 
Projekt financirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP) in Ministrstvo za Infrastrukturo Republike Slovenije (MZI). Pričel se je aprila 2018 in bo trajal do junija 2019.
 
Projektna skupina

Projekt izvajata Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (FGPA UM).

dr. Barbara Goličnik Marušić, UIRS, vodja projekta
dr. Aljaž Plevnik, UIRS
dr. Luka Mladenovič, UIRS
Mojca Balant, UIRS
Simon Koblar, UIRS
dr. Marjan Lep, UM FGPA
mag. Sebastian Toplak, UM FGPA

Delovni sklopi
V okviru projekta je predvidenih 6 delovnih sklopov. Delovna sklopa 1 Vodenje projekta in 6 Diseminacija rezultatov sta horizontalna in potekata skozi celoten projekt. Ostali delovni sklopi si sledijo v logičnem zaporedju. Rezultati posameznega sklopa bodo uporabljeni kot vhodni podatki za naslednje sklope.
 
DS 1 Vodenje projekta
Ta delovni sklop bo zagotavljal visoko kakovost vodenja in izvajanja vseh predvidenih aktivnosti projekta. Vodja projekta bo nadziral napredek in zagotavljal, da bo projekt dosegel zastavljene cilje v opredeljenih časovnih in finančnih okvirjih. Skrbel bo tudi za redno komunikacijo in srečevanje s predstavniki naročnika ter znotraj konzorcija.
 
DS 2 Uspešne politike in dobre prakse
V tem delovnem sklopu bosta opravljena pregled tujih praks na področju integracije prostorskega in prometnega načrtovanja ter vrednotenje prenosljivosti v slovensko načrtovalsko prakso. Pregledana bo predvsem praksa držav z več izkušnjami na področju celostnega prometnega načrtovanja.
 
DS 3 Pravni okvir integracije v Sloveniji
Delo v tem delovnem sklopu se bo osredotočilo na analizo obstoječe zakonodaje in smernic s poudarkom na procesu priprave CPS in OPN ter na pregled ostalih orodij za načrtovanje, kot so smernice na nižjih ravneh načrtovanja, navodila za pripravo OPPN in drugo. Pregled se bo osredotočil na vse ravni integracije, tudi na dostopnost za različne potovalne načine na ravni lokacije. Analiziran pravni okvir bo primerjan z ugotovitvami dobrih praks iz DS 2.
 
DS 4 Izkušnje izdelovalcev in občin
Ta delovni sklop je eden od ključnih delov projekta, saj bomo v njem iskali odgovore na izzive integracije z deležniki, ki so v svojem dnevnem praktičnem delu soočeni s temeljnimi vprašanji projekta. To so izdelovalci OPN, CPS in podrobnejših prostorskih načrtov ter predstavniki občin, ki te dokumente naročajo in izvajajo.
 
DS 5 Predlog in preveritev integracije
Sinteza rezultatov predhodnih DS bo osnova za izdelavo predloga »Smernic za integracijo prometnega in prostorskega načrtovanja«. Elementi smernic bodo pred izdelavo končnega predloga preverjeni na treh ravneh:
1. Na ravni sistemskega urejanja načrtovanja prometa in prostora v obliki delavnic.
2. Na ravni strateškega načrtovanja občin z metodo planske simulacije.
3. Na ravni podrobnejšega načrtovanja v pilotnem projektu v sodelovanju s Stanovanjskim skladom MOL oziroma drugim večjim investitorjem.
 
DS 6 Diseminacija rezultatov
S tem delovnim sklopom bo poskrbljeno za kakovostno in ažurno komunikacijo rezultatov projekta. Rezultati projekta in napovedi aktivnosti bodo komunicirani v okviru izdaj spletnih novic.  Izvedeni bosta dve delavnici o elementih integracije CPS in OPN, ena za pripravljavce dokumentov in druga za zaposlene na občinah. Izdelane bodo končne »Smernice za integracijo prometnega in prostorskega načrtovanja«, ki bodo ključen končni rezultat projekta.
 
Časovni načrt izvajanja

 

Apr. 2018

Maj 2018

Jun. 2018

Jul. 2018

Avg. 2018

Sep. 2018

Okt. 2018

Nov. 2018

Dec. 2018

Jan. 2019

Feb. 2019

Mar. 2019

Apr. 2019

Maj 2019

Jun. 2019

DS 1 - Vodenje projekta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

DS 2 - Uspešne politike in dobre prakse

 

-

-

-

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 3 - Pravni okvir integracije v Sloveniji

 

 

 

-

-

-

-

X

 

 

 

 

 

 

 

DS 4 - Izkušnje izdelovalcev in občin

 

 

 

 

 

-

X

-

X

 

 

 

 

 

 

DS 5 - Predlog in preveritev integracije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

X

 

 

DS 6 - Diseminacija rezultatov

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

Legenda:
- : aktivnosti v okviru delovnega sklopa
X : predvideni rezultati v okviru delovnega sklopa

 

Rezultati in objave
Trenutno v okviru projekta ni zaključenih rezultatov ali objav.